Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MIĘDZYBRODZIU ŻYWIECKIM 2017/2018

 

            W Zespole Szkół zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma działalności opiekuńczo – wychowawczej dla uczniów, którzy oczekują na dojazd na Żar  (gwarantowany przez gminę), oraz uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych. (nie dłużej niż do godz. 1530 )

 

I  Cele i zadania świetlicy szkolnej

            Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte przez:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności
 4. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków
 5. Udzielanie pomocy w odrabianiu zadań domowych uczniom napotykającym trudności, pomoc koleżeńska, biblioteka szkolna.
 6. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.

 

 

II Założenia organizacyjne

Świetlica jest czynna w następujących godzinach:

 • Rano, przed rozpoczęciem zajęć od 6:45 do 7:30
 • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych od 11:30 do 15:30

Dyrekcja Szkoły ma prawo do skrócenia godzin pracy świetlicy szkolnej w wybrane dni, w zależności od zaistniałych potrzeb i okoliczności. Rodzice dzieci odpowiednio wcześniej są pisemnie powiadamiani o zaistniałej zmianie.  

Świetlica szkolna przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej ( z wyjątkiem młodzieży gimnazjum dojeżdżającej na Żar)

Do świetlicy dzieci przyjmowane są w następującej kolejności:

a)dzieci dojeżdżające na Żar

b) dzieci skierowane do świetlicy przez pedagoga szkolnego ze względu na trudną sytuację rodzinną

c) dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, skierowane do świetlicy przez pedagoga szkolnego, wychowawców lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów

d) dzieci z klas młodszych oczekujące, aż starsze rodzeństwo ukończy zajęcia lekcyjne, lub do momentu gdy zgłosi się po nie osoba uprawniona do odbioru (pierwszeństwo w tej grupie mają uczniowie klasy I )

e) dzieci z klas starszych.

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy obywa się na podstawie KART ZGŁOSZEŃ –, wypełnianych przez rodziców.
 2. Sporadyczna opieka nad uczniami, którzy nie są ujęci w dzienniku zajęć:

a)      opieka podczas lekcji religii nad uczniami nie uczęszczającymi na te zajęcia

b)      uczniowie nie uczęszczający regularnie na zajęcia świetlicowe, nie ujęci w dzienniku zajęć, lecz przychodzący sporadycznie w  celu odrobienia jednego zadania, lub wykonania określonej pracy zleconej przez nauczycieli.

c)      opieka nad uczniami, na polecenie dyrektora lub wicedyrektora szkoły, ze względu na nagłą konieczność zastąpienia nieobecnego nauczyciela.

 1. Grupa wychowawcza powinna liczyć 25 uczniów, ale wychowanków nie może być mniej niż 15.
 2. Podczas przerwy obiadowej dla gimnazjum, od godz. 1115 – 1130, dzieci oczekujące na zajęcia świetlicowe, mają obowiązek czekać na wychowawcę na dolnym korytarzu Szkoły Podstawowej, gdzie pozostają w tym czasie pod opieką nauczyciela dyżurującego w tym miejscu.

 

III Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy, układanego przez wychowawcę na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zgłosiły się do sali świetlicy przed lub po skończonych zajęciach lekcyjnych.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia (oświadczenie)
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy przez rodziców w formie pisemnej (zeszyt kontaktów ) lub ustnej.

 

IV Obowiązki i prawa wychowawcy

 

 1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia się ich w sali świetlicy po skończonych zajęciach lekcyjnych, do czasu przekazania ich osobom odpowiedzialnym za odbiór lub momentu opuszczenia szkoły (samodzielny powrót do domu).
 2. Wychowawca prowadzi zajęcia programowe wynikające z planu pracy, jednak ma prawo do drobnych zmian w trakcie zajęć, wynikających z aktualnych potrzeb i możliwości.
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców (opiekunów) o poważnych problemach zachowania dziecka podczas zajęć świetlicy, ponadto ma prawo informować rodziców o powtarzającym się niewłaściwym zachowaniu dziecka, które nie ulega zmianie pomimo upomnień ze strony wychowawcy.
 4. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

a)      poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły

b)      zawiadomienie pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach

c)      zawiadomienie rodziców (opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia dziecka

 1. Wychowawca ma obowiązek przypomnieć wychowankom o odrabianiu zadań domowych, zachęcić i przekonać do pomocy koleżeńskiej, poinformować o możliwości skorzystania z biblioteki szkolnej, pomóc dzieciom napotykającym trudności.
 2. W przypadku odmawiania odrabiania prac domowych wychowawca ma prawo do odnotowania tego faktu w dzienniku zajęć – wraz z podpisem wychowanka, lecz nie ma prawa „zmuszać” dziecka poprzez ingerencje w rzeczy osobiste (plecak szkolny, książki, zeszyty)
 3. Wychowawca ma prawo nie odpowiadać za oceny uzyskane z zadań domowych wykonywanych w świetlicy
 4. W przypadku gdy wychowanek nie zostanie odebrany ze świetlicy do czasu zakończenia zajęć, i nie ma żadnego kontaktu z rodzicami (opiekunami) – wychowawca ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu dyrektora szkoły.

 

 

V Obowiązki i prawa rodziców

 

 1. Rodzice mają prawo zgłaszać swoje propozycje wychowawcy do tematyki prowadzonych zajęć w świetlicy szkolnej.
 2. W sytuacji spornej, w której uczestniczy wychowawca -  rodzic ma prawo do interwencji u dyrektora szkoły.
 3. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców / opiekunów w  określonych wcześniej godzinach z sali świetlicy, lub innego miejsca gdzie wychowankowie w danej chwili się znajdują (sala informatyczna, gimnastyczna, boisko ).
 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone\ przyszło do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 5. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny zakończenia zajęć.
 6. Rodzic ma obowiązek potwierdzić  (w formie pisemnej lub ustnej – rozmowa z wychowawcą lub dyrektorem szkoły) samodzielny powrót dziecka do domu (dotyczy dzieci, które odbierane są ze świetlicy tylko przez osoby upoważnione)
 7. Osoba odbierająca ucznia zobowiązana jest do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, lub pozostałym wychowankom.
 8. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu Świetlicy Szkolnej i przestrzegać ujętych nim zasad.
 9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową i materialną za szkody wyrządzone przez dziecko w świetlicy szkolnej. 

VI Obowiązki i prawa wychowanków

 

 1. Wychowanek ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, życzliwego traktowania, swobodnego wyrażania myśli i przekonań ( o ile sposób ich przekazania nie rani, ani nie krzywdzi pozostałych uczestników zajęć), poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeżeli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
 3. Wychowanek bierze czynny udział w zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością ale uczą, bawią i wychowują.
 4. Wychowanek ma obowiązek zgłaszać wychowawcy KAŻDORAZOWE wyjście z sali świetlicy.
 5. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do świetlicy zaraz po skończonych zajęciach lekcyjnych. W przypadku, gdy wychowawca ma dyżur w stołówce, uczniowie mają obowiązek przebywać TYLKO na dolnym korytarzu, gdzie są pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 6. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:

a) uczenia się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji

b) pomaganie słabszym lub młodszym wychowankom w odrabianiu zadań (pomoc koleżeńska). Opieka nad najmłodszymi wychowankami

c) kulturalne zachowanie wobec grupy, wychowawcy i pracowników szkoły

 1. Wychowanek ma obowiązek dbać i szanować wyposażenie świetlicy, własność innych dzieci, oraz pilnować porządku w sali świetlicy.
 2. Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie w świetlicy wraz z jego konsekwencjami –  nagrody i kary.
 3. Wychowanek stara się swoją pracą w świetlicy przyczyniać się do pozyskiwania środków finansowych na potrzeby grupy ( przygotowania do kiermaszu )
 4. Wychowanek ma prawo zgłaszać swoje propozycje co do tematyki zajęć,

 

VII Nagrody i kary wobec wychowanków

 

NAGRODY

 1. Za pracę wykonywaną w świetlicy uczniowie klas IV – VI otrzymują  od +1 do+10 punktów z zachowania w ciągu jednego półrocza. Uczniowie klas młodszych otrzymują punkty z zachowania zgodnie z regulaminem obowiązującym ten etap edukacyjny
 2. W zależności od możliwości (współpracy ze sponsorami) uczniowie pracujący cały rok szkolny w czerwcu mogą otrzymać nagrody rzeczowe w postaci drobnych materiałów reklamowych firm – sponsorów.

 

KARY

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
 2. Wpisanie przez wychowawcę punktów ujemnych z zachowania.
 3. Zawiadomienie o zachowaniu rodziców \ opiekunów
 4. Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym. (jeżeli zachowanie ucznia jest naganne i pomimo wpisywania punktów ujemnych z zachowania, rozmów z pedagogiem, rodzicami i przekazaniu informacji do dyrektora szkoły dane zachowanie nie ulega poprawie) 

 

VII Dokumentacja świetlicy

 

 1. Roczny plan wychowawczy pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 5. Regulamin świetlicy szkolnej.

 

 


Przejdź do góry