Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Ceremoniał szkolny

z wykorzystaniem sztandaru
 w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim
.

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z tradycjami szkoły oraz przyjętym harmonogramem uroczystości szkolnych.

Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje on bowiem do tradycji szkoły. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

 

SZTANDAR SZKOLNY

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski -Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 3.  Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 4.  Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły oraz wychowawcy dwóch najstarszych klas. Ich zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
 5.  Poczet sztandarowy oraz skład rezerwowy wytypowany zostaje z uczniów dwóch najstarszych klas.
 6. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 7. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni specjalnym okolicznościowym listem.
 8. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.
 9. Kadencja pocztu trwa rok.
 10. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
 11. Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 12. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału,
  a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany
  z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 13. Chorąży i asysta muszą być ubrani odświętnie:
  Uczeń (chorąży) - biała koszula i ciemne spodnie.
  Uczennice (asysta) - białe bluzki i ciemne spódnice.
  Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.
  Dopuszczany jest także inny jednolity strój np. peleryny, strój regionalny
 14. Insygnia pocztu sztandarowego:
  a)      biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  b)      białe rękawiczki.
 15. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
  a)  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
  b)  święto szkoły
  c)  ślubowanie klasy pierwszej
  d)  Dzień Edukacji Narodowej
  e) uroczystości rocznicowe: Święto Niepodległości i Rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 Maja
  f)  uroczyste zakończenie roku szkolnego
 16. Sztandar opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
 17. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły:
  a) uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową,
  b) uroczystości religijne: msza święta, uroczystości pogrzebowe i inne,
  c) uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej,
  d) uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej delegacja.
 18.  Poczet sztandarowy uczestniczy również w mszach świętych z okazji: uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
 19. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
  Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.
 20. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
 21. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez głośnego podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45° do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45° do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

22.  Chwyty sztandaru:

- postawa „zasadnicza” -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

- postawa „spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

- postawa „na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

- postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

- salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy „prezentuj”- Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

- salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „ na prawo patrz ” - pochyla sztandar "baczność"- bierze sztandar na ramię

23. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:

- Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego ("Na wprost marsz., "Poczet stój., "W lewo zwrot. i "Poczet spocznij.) nowa zmiana ustawia się o krok za plecami zmiany pełniącej służbę.

- Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy - "Poczty sztandarowe. (poczty stają w postawie baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: "Krok na wprost marsz. Poczty wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający.

- Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę ("W lewo zwrot, na wprost marsz.), a poczet zmieniający opuszcza miejsce służby.

24. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym dotychczasowy chorąży przekazuje sztandar.

25.  Pasowanie na ucznia

1. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Uczniowie klasy pierwszej podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły (Wychowawcą) rotę przysięgi.

Rota przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
2. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek

i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim

 


  PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM

W CZASIE UROCZYSTOŚCI

POSTAWY

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE KOMENDY

Postawa zasadnicza

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.

Po komendach:
"Poczet stój" (po marszu).
Po komendzie: "Baczność"
(podawanej przez  prowadzącego uroczystość).

Postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu",
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 stopni. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie
"Sztandar wprowadzić" lub
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

Postawa
"prezentuj sztandar"

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy
"prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość, której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

Salutowanie
sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.

Salutowanie
sztandarem w marszu

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania w miejscu.

"Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię.

 

Wprowadzenie sztandaru:

Komenda :

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność!  Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wprowadzić.

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

4.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

Komenda:

Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność. Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić.

 

 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego:

 L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa na ramię

3.

Na wprost - Marsz!

Maszerują na wprost krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

4.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Komenda:

Spocznij!
Proszę usiąść.

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami sztandaru w gablocie.


Przejdź do góry